Literárna súťaž

Festival dobrodružných filmov HoryZonty vyhlasuje v rámci sekcie
Umenie a šport v živote telesne postihnutých ľudí

literárnu súťaž pre deti a mládež na tému:

"Fyzické obmedzenie očami detí"

Cieľom súťaže je umožniť deťom a mládeži prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a dať im priestor vyjadriť svoje vnímanie osudov ľudí s fyzickým postihnutím, prekonávajúcich svoje bariéry v oblasti športu.

Prostredníctvom súťaže chceme poukázať na to, že medzi nami žijú aj ľudia, ktorí trpia zdravotným, či zmyslovým postihnutím, no na druhej strane dokážu byť výnimoční a môžu dosahovať väčšie úspechy ako zdraví ľudia.

Súťaž by mala prispieť k zamysleniu sa nad tým, čo asi cítia, ako uvažujú a čo musia robiť fyzicky alebo zmyslovo hendikepovaní ľudia pre to, aby dokázali „žiť ďalej“, prekonávať svoje limity a obmedzenia a dokázali si plniť svoje športové sny.

Upozorniť chceme na potrebu silnej vôle, sebazaprenia, dôvery, ale aj hodnoty priateľstva a postoj, že aj náročné životné prekážky sa dajú prekonávať, keď človek naozaj chce alebo má okolo seba priateľov a blízkych ľudí.

Pri tvorbe sa súťažiaci môžu (ale nemusia) opierať o podtémy:
  • „Hory obdivujeme pre ich krásu, čo do nich láka nevidiacich?“
  • „V čom je sila zdravotne postihnutých športovcov.“
  • „Život na vozíku – život bez športu a pohybu?“
  • „Mám priateľa, ktorý je telesne (zmyslovo) hendikepovaný, a napriek tomu...“

Podmienky súťaže:

Literárnej súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež od 10 do 18 rokov.

Každý autor môže poslať 1 až 3 literárne diela ľubovoľného žánru v rozsahu maximálne 2 strany formátu A4. Zvolený literárny útvar je na rozhodnutí autora.

Práce je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 8. novembra 2013 na adresu: info@horyzonty.sk .

Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, pôvodné. Ku každej práci je potrebné uviesť názov práce, meno a priezvisko súťažiaceho, dátum narodenia, adresu bydliska, školy, ktorú navštevuje, e-mail a telefonický kontakt.

Vybrané práce budú vystavené v čase konania festivalu od 14.-16. novembra 2013 v Posádkovom klubu a 3 z nich budú odmenené diplomami a vecnými cenami.

Literárna súťaž je realizovaná v rámci projektu „HoryZonty - festival dobrodružných filmov - filmový blok, výstava, workshop a dielna na umeleckú prezentáciu špičkových outdoorových športovcov s fyzickým handicapom“, ktorý je spolufinancovaný Ministerstvom Kultúry Slovenskej Republiky.

logo


 
HoryZonty